ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

საანი: ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

საბაზო საფეხურის გზამკვლევი
მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის
მიხედვით

იხილეთ გზამკვლევი აქ: გზამკვლევი