ქართული ენა არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

საბაზო საფეხურის გზამკვლევი
მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის
მიხედვით

იხილეთ გზამკვლევი აქ: გზამკვლევი